info@translion.nl Contact

Schema Wet verbetering poortwachter

Bij langdurig ziekteverzuim hebben werkgever en werknemer verplichtingen omtrent de re-integratie in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Voor de keuring van het UWV moeten werkgever en werknemer voor een periode van 2 jaar alle mogelijkheden binnen het arbeidsproces onderzoeken.

Werkgever en werknemer zullen eerst moeten onderzoeken of terugkeer bij de huidige werkgever haalbaar is. Dit wordt het 1e spoor genoemd. Daarnaast kan ook het 2e spoor worden opgestart. In het 2e spoor worden de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever onderzocht.

Gedurende het 1e en 2e spoor moeten de volgende zaken gebeuren:

Probleemanalyse, uiterlijk in week 6
Binnen 6 weken na de ziekmelding moet er een probleemanalyse opgesteld zijn door de bedrijfsarts.
De bedrijfsarts geeft hierbij de belastbaarheid aan en eventueel een advies over de re-integratie.

Plan van Aanpak, uiterlijk week 8
Binnen 2 weken nadat de probleemanalyse is opgesteld, moet er door de werkgever en de werknemer een Plan van Aanpak zijn gemaakt.
Hierin staat beschreven hoe er aan de re-integratie zal worden gewerkt.

Bijstelling probleemanalyse
Gedurende de periode van ziekte dient de bedrijfsarts geregeld de voortgang te evalueren en een bijstelling van de probleemanalyse te maken.
De bedrijfsarts geeft doorgaans aan wanneer dit moet gebeuren.

Bijstelling Plan van Aanpak
Gedurende de ziekmelding zal de werkgever samen met de werknemer de adviezen van de bedrijfsarts moeten evalueren en uitvoeren.
Afspraken hierover worden vastgelegd in een bijstelling van het Plan van Aanpak en periodieke evaluatie.

Ziekmelding UWV, week 42
De werkgever dient werknemer bij 42 weken arbeidsongeschiktheid ziek te melden bij het UWV.

Eerstejaarsevaluatie, week 52
Na 52 weken moeten de werkgever en werknemer een eerstejaarsevaluatie maken.
Hierin staat beschreven wat er het afgelopen jaar aan de re-integratie is gedaan en welke stappen nog ondernomen moeten worden.

Week 88 t/m week 91
De werkgever zorgt samen met de werknemer voor een compleet re-integratiedossier. Voor de WIA-keuring dient dit dossier bij het UWV ingediend te worden.
Documenten van de bedrijfsarts moeten ook in het re-integratiedossier aanwezig zijn, denk hierbij aan het actueel oordeel en de eindevaluatie.

WIA-aanvraag en WIA-keuring, week 93
Uiterlijk in week 93 kan de werknemer de WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Hierna volgt een gesprek met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.
Naar aanleiding deze gesprekken wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Begeleiding 1e en 2e spoor
Tijdens de begeleiding gedurende de 2 jaar zal nagegaan moeten worden:

  • Is terugkeer in eigen functie mogelijk (1e spoor)
  • Is terugkeer in een andere functie binnen het eigen bedrijf mogelijk (1e spoor)
  • Is terugkeer binnen het 1e spoor niet mogelijk, dan zal het 2e spoor opgestart moeten worden. Dit betekent zoeken naar ander werk bij een andere werkgever. Een arbeidsdeskundige dient de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor in kaart te brengen.

Trans Lion en re-integratie 2e spoor

Trans Lion kan werkgevers en werknemers helpen bij de begeleiding in het 2e spoor.

Trans Lion werkt landelijk. Begeleidende gesprekken vinden bij de medewerker thuis plaats of indien gewenst op locatie.
Ieder dossier heeft als vast aanspreekpunt een adviseur en in-house jobhunter.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding klik hier.